Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zmian WT

  • Opublikowano: 23 May 2016
  • By: SITP

Witam Szanownych Kolegów,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania wraz z pismem przewodnim podsekretarza stanu w MIiB. W projekcie rozporządzenia zmiany w dziale „bezpieczeństwo pożarowe” potraktowano praktycznie kosmetycznie i moim zdaniem raczej nie należy oczekiwać możliwości wprowadzenia szerszych zmian na tym etapie nowelizacji przepisu. Ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać na email Biura Zarządu.

projekt rozporządzenia 11.05.16